REGULAMIN KLUBU KARATE LZS ANTAI

Warunki przynależności do Klubu Karate LZS ANTAI:

 1. Klub karate LZS ANTAI zrzesza indywidualnych członków oraz osoby fizyczne, trenujące karate shotokan oraz samoobronę.
 2. Każdy członek zobowiązany jest do zapoznania się oraz podpisania karty zgłoszeniowej uczestnika zajęć.
 3. Zawodnik nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.
 4. Każdy rodzic/opiekun prawny musi wyrazić zgodę na uczestnictwo w zajęciach w przypadku niepełnoletnich uczestników zajęć.
 5. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z udzieleniem zgody (uczestników lub ich opiekunów prawnych) na korzystanie z dóbr osobistych w postaci  wizerunku osób biorących udział w zajęciach organizowanych przez Klub.
 6. Klub karate LZS ANTAI działa na licencji:
  • IKSA (International Karate Shotokan Academy).
  • PZK (Polskiego Związku Karate)
  • JKA (Polska Federacja Japońskiego Karate – Japan Karate Association Poland).
 7. Członkowie klubu powinni posiadać licencje IKSA, PZK oraz JKA.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE I OPŁATY

 1. Składki członkowskie uiszczane są przed pierwszym treningiem każdego miesiąca, w przeciwnym razie uczestnik zajęć nie będzie dopuszczony do treningu.
 2. Termin innej płatności musi być dołączony wraz z podpisem jako oświadczenie do karty zgłoszeniowej.
 3. Klub nie uiszcza składki członkowskiej.
 4. Wysokość składki nie jest związana z ilością odbytych treningów.
 5. Niedotrzymanie terminów płatności spowoduje podwyższenie składki członkowskiej o 20% za dany miesiąc.
 6. Opłata miesięczna nie podlega zmniejszeniu ani zwrotowi w razie nieobecności lub rezygnacji z udziału w zajęciach.
 7. Opłatę postojową należy uiścić do 20-go czerwca.
 8. Członkowie Klubu Karate LZS ANTAI mogą uczestniczyć w zajęciach w każdej sekcji Klubu w ramach jednej opłaty członkowskiej.
 9. Klub opłaca Licencję Klubową JKA Polska oraz PZK.
 10. Klub ma prawo ustalić indywidualne wysokości i zasady opłacania składek członkowskich oraz opłat związanych z zawodami dla uczestników zajęć zakwalifikowanych do sportowej kadry A i B zawodniczej Klubu „KARATE TEAM ANTAI”.
 11. Klub nie uiszcza składki członkowskiej.
 12. Wysokość składki nie jest związana z ilością odbytych treningów.
 13. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia opłat składki członkowskiej, niezależnie od przyczyny nieobecności oraz czasu jej trwania.
 14. Nie uiszczenie składki członkowskiej może spowodować wykluczenie z Klubu. W razie nieobecności dłuższej niż miesiąc uczestnik zajęć może skorzystać z opłaty postojowej.
 15. Członkowie klubu mogą uczestniczyć w obozach, wycieczkach i egzaminach organizowanych przez Klub. Koszt udziału pokrywa uczestnik / opiekun prawny.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Struktura zajęć umożliwia uwzględnienie indywidualnych potrzeb każdego z ćwiczących w zależności od wieku , poziomu zaawansowania oraz stanu zdrowia uczestnika.
 2. Zajęcia każdej z grup odbywają się według tygodniowego harmonogramu zajęć.
 3. W przypadku niedyspozycji instruktora lub innych zdarzeń losowych Klub zastrzega sobie prawo do ustalenia zastępstwa, przeniesienia zajęć na inny termin lub do ich odwołania.
 4. Wszystkie informacje dotyczące organizacji zajęć tygodniowych i dodatkowych umieszczane będą na portalach internetowych Klubu oraz grupie zamkniętej dla członków klubu.
 5. Klub zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy, gdy liczba aktywnie ćwiczących w tej grupie jest mniejsza niż 10 osób i przeniesienia uczestników do innej grupy o tym samym poziomie.
 6. Jeżeli frekwencja na zajęciach będzie niższa niż 3 osoby, instruktor prowadzący ma prawo odwołać zajęcia.
 7. W czasie świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy treningi nie odbywają się.
 8. Na terenie prowadzenia zajęć obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz uczestniczenia w zajęciach pod ich wpływem.
 9. Wszystkie rzeczy osobiste w czasie zajęć powinny być zostawione i zabezpieczone w szatni. Za przedmioty wartościowe, rzeczy pozostawione w szatniach: na zawodach, zgrupowaniach oraz obozach bez opieki Klub Karate ANTAI nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Za zniszczony sprzęt klubowy oraz zniszczone mienie na sali odpowiada opiekun prawny/rodzic, który pokrywa koszty związane ze szkodą.
 11. Wszyscy ćwiczący członkowie Klubu Karate ANTAI zobowiązani są posiadać aktualne zaświadczenie  lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania karate w grupie rekreacyjnej lub przedstawić stosowne oświadczenie.

Członkowie Klubu Karate LZS ANTAI

 1. Klub który zrzesza członków w IKSA, JKA Polska oraz PZK  może ubiegać się o certyfikat przynależności do IKSA, JKA Polska, a instruktor prowadzący zasiada w radzie instruktorów IKSA, JKA Polska. Certyfikat nadawany jest na dany rok kalendarzowy.
 2. Członkowie  Klubu otrzymują licencję członkowskie i budo-pasy , po wcześniejszym wypełnieniu wymaganych dokumentów.
 3. Każdy członek klubu jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia sportowego oraz ważnych badan lekarskich.
 4. Każdy uczestnik klubu zobowiązany jest należeć do grupy zamkniętej, która znajduje się na portalach społecznościowych – Facebook (GRUPA KLUB KARATE ANTAI).
 5. Wszelkie informacje związane z działalnością, nagłymi zmianami z przyczyn niezależnych od klubu i sprawami bieżącymi są podawane na grupie zamkniętej dla członków klubu.
 6. Kadra klubu nie ma obowiązku informowania indywidualnych osób o sprawach bieżących.

Uczestnicy zajęć są zobowiązani do:

 1. Punktualnego przybywania na zajęcia, zdyscyplinowania i aktywnego udziału w treningach.
 2. Posiadania ochraniaczy osobistych umożliwiających bezpieczny trening – OBOWIĄZKOWO oraz karategi (kimono). W przypadku braku ochraniaczy uczestnik zajęć nie będzie dopuszczony do treningu.
 3. Przestrzegania zasad zachowania ujętych w Etykiecie dojo.
 4. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz wykonywania wszystkich poleceń instruktorów.
 5. Uczestnictwa w zawodach, pokazach, zgrupowaniach i innych imprezach zaplanowanych przez instruktorów.
 6. Klub nie zapewnia uczestnikom zajęć posiłków oraz napoi.

INFORMACJE DLA TRENERA:

Każdorazowo należy:

 1. Informować o złym samopoczuciu lub ewentualnej kontuzji przed rozpoczęciem zajęć lub jeżeli złe samopoczucie lub kontuzja wystąpi podczas zajęć.
 2. Informować o planowanej dłuższej nieobecności uczestnika, zwłaszcza wtedy, gdy nieobecność ta dotyczy pokazów, turniejów, zawodów.
 3. Przestrzegać zasad kultury osobistej, szanować mienie Klubu oraz pozostawić po sobie porządek.
 4. Zachowywać  się, zgodnie z przepisami prawa, etyką sportową oraz stosownymi regulaminami oraz normami społecznymi. Złe zachowanie podczas zajęć (żucie gumy, używanie brzydkich słów, wyśmiewanie koleżanek i kolegów, rozmawianie, przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć, powodowanie sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu uczestników zajęć, itp.) może spowodować odmowę uczestnictwa w zajęciach. Powtarzanie się negatywnych zachowań może spowodować skreślenie uczestnika zajęć z listy członków Klubu i wydanie czasowego lub stałego zakazu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub.
 5. Dbać o dobre imię Klubu, pomagać młodszym i słabszym członkom zespołu, zarówno w trakcie zajęć jak i poza nimi.

Zawody, staże i licencje

 1. W zawodach udział może wziąć osoba, która posiada licencję, aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie sportowe.
 2. Trener prowadzący wyznacza osoby, które mogą wziąć udział w zawodach, wyjątkiem jest kadra klubu A i B.
 3. Osoby zgłaszające się na zawody zobowiązane są do opłacenia opłaty startowej oraz opłaty za transport.
 4. W przypadku rezygnacji z zawodów osoba zgłoszona nie jest zwolniona z dokonania wyżej wymienionych opłat.
 5. Jedynie członkom IKSA, JKA Polska przysługuje prawo do ubiegania się o miejsce w kadrze IKSA, JKA Polska.
 6. Członkom IKSA, JKA Polska przysługuje zniżka w opłacie startowej w zawodach organizowanych przez IKSA, JKA Polska oraz stażach technicznych.
 7. Warunkiem utrzymania członkostwa JKA Polska jest ciągłość opłacania rocznych składek.
 8. Nieuiszczenie składki członkowskiej w wymaganym terminie powoduje zwiększenie jej o 100%. do siedziby JKA Polska.
 9. Klub ma prawo zawiesić zawodnika, który po zgłoszeniu się na zawody lub inne wydarzenie sportowe rezygnuje z uczestnictwa nie podając konkretnego powodu.
 10. Okres karencji za takie zachowanie trwa 12 miesięcy. (Brak możliwości udziału w wydarzeniach sportowych oraz brak przystąpienia do egzaminu).

Do egzaminu na stopnie kyu mogą podejść osoby, które:

 1. W ciągu ostatnich trzech miesięcy przed egzaminem wzięły udziału w turnieju sportowym.
 2. W ciągu ostatnich 6 miesięcy mają nie więcej niż osiem (8) nieobecności na treningach.
 3. Biorą udziału w zawodach zgrupowaniach oraz stażach technicznych.
 4. Są zaangażowane w zajęciach oraz znają techniki i znaczenia słów.
 5. Nie otrzymały 12 miesięcznej karencji od kadry klubu.

Egzaminy na stopnie KYU

 1. Osoby zdający egzamin są typowane przez trenera prowadzącego.
 2. Do egzaminu dopuszcza się osoby, które posiadają licencję klubową.
 3. Egzaminy są przeprowadzane dwa razy w roku w wyznaczonym terminie. Wyjątkiem jest egzamin dodatkowy, który odbywa się na koniec obozu letniego.
 4. Obowiązkiem osoby zdającej egzamin na stopień KYU lub DAN jest uiszczenie opłaty egzaminacyjnej przed egzaminem oraz stawienie się na egzamin w wyznaczonym czasie. Opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku nie wstawiennictwa na egzaminie w wyznaczonym terminie.
 5. Obowiązkiem egzaminatora jest złożenie protokołów egzaminacyjnych w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu.
 6. Klub zastrzega brak poprawek egzaminu na stopnie KYU.
 7. Osoby zdające egzaminy otrzymują certyfikaty stopni uczniowskich KYU, sygnowane przez chiefa instruktora JKA Europe i chiefa instruktora JKA Polska, a zdający na stopnie mistrzowskie DAN oficjalne certyfikaty z Siedziby Głównej JKA z Japonii.
 8. Osoby zdające egzaminy w Polskim Związku Karate otrzymują certyfikaty z nadanym numerem identyfikacyjnym podpisane przez wiceprezesa PZK Wacława Antoniaka 8 DAN karate oraz podpis osoby egzaminującej.
 9. Egzaminy na stopnie KYU w klubie macierzystym odbywają się do stopnia 3 KYU (brązowe pasy) pozostałe egzaminy przeprowadzane są komisyjnie.
 10. Osoby chcące wstąpić do JKA Polska, posiadające stopnie w karate, są zobowiązane do nostryfikowania ostatniego stopnia. Odbywa się to poprzez uczestnictwo w stażu technicznym prowadzonym przez chiefa instruktora JKA Polska i uiszczenie opłaty wg taryfikatora.
 11. Obowiązkiem członków JKA Polska jest uczestnictwo w stażach z chiefem instruktorem JKA Polska. Dotyczy to szczególnie egzaminatorów, instruktorów, sędziów i kandydatów na stopnie DAN.
 12. W przypadku nieobecności na w/w stażu egzaminator, instruktor, sędzia traci swoje uprawnienia na dany rok, a kandydat na stopień KYU i DAN możliwość przystąpienia do egzaminu.

Pozostałe postanowienia:

 1. W trakcie treningów rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się nie kontaktować z uczestnikami zajęć, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
 2. Rodzic / opiekun prawny nie może przebywać na sali treningowej w trakcie zajęć i przeszkadzać trenerowi / instruktorowi w prowadzeniu zajęć.
 3. Na sali treningowej w trakcie zajęć przebywają tylko uczestnicy zajęć i prowadzący trening.
 4. Rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się nie podważać autorytetu trenera.
 5. Prowadzący zajęcia zapewnia opiekę niepełnoletnim uczestnikom zajęć (treningu) tylko w trakcie ich trwania. Przed treningiem i po treningu za niepełnoletnich uczestników zajęć odpowiada rodzic lub inny opiekun prawny.
 6. Rezygnacja uczestnika zajęć z członkostwa w Klubie powinna nastąpić poprzez poinformowanie o tym fakcie Klubu tylko przez pełnoletniego uczestnika zajęć/opiekuna prawnego.
 7. Klub może kontaktować się z uczestnikami zajęć lub ich opiekunami prawnymi telefonicznie (połączenie telefoniczne, sms/mms), przez portale internetowe powiązane z Klubem – Grupa zamknięta , przez komunikatory internetowe, przez ogłoszenia umieszczane w siedzibie Klubu i/lub w miejscach prowadzenia zajęć, przez e-mail.
 8. Sprawy różne dotyczące zajęć, połączenia telefoniczne, sms itp.  należy zgłaszać w dni robocze do godz. 15:00,  po tej godzinie informacje będą udzielane następnego dnia roboczego.
 9. W dni wolne od pracy, w niedziele i święta informacje nie będą udzielane.

 

KAŻDY CZŁONEK KLUBU ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM, PODPISANIA OŚWIADCZENIA (DO POBRANIA PONIŻEJ) ORAZ ODDANIA DO OSOBY PROWADZĄCEJ – TRENERA.

Wszelkie wątpliwości dotyczące funkcjonowania Klubu oraz podejmowania decyzji są w gestii instruktora prowadzącego.

Oświadczenie uczestnika zajęć Klubu Karate LZS ANTAI

© 2021 Klub Karate Antai